Klauzula informacyjna (RODO)
Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia
2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) informuję, iż:

 • Administratorem danych osobowych jest: Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Wodzisławiu Śląskim Piotr Szweda.
 • Dane osobowe przetwarzane są wyłącznie w celu i zakresie niezbędnym do wykonywania zadań ustawowych w związku z prowadzonym postępowaniem egzekucyjnym, zabezpieczającym oraz w związku z wykonywaniem innych ustawowych obowiązków w sprawach prowadzonych w Kancelarii.
 • Dane osobowe przetwarzane są na podstawie ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. o komornikach sądowych i egzekucji (tekst jedn. Dz.U. z 2018 r. poz. 1309), ustawy z dnia 22 marca 2018r. o komornikach sądowych (Dz.U. z 2018r. poz. 771), ustawy z dnia 28 lutego 2018r. o kosztach komorniczych (Dz.U. z 2018 r. poz. 770), przepisów Kodeksu Postępowania Cywilnego, przepisów o biurowości kancelarii komornika oraz w celu wykonania zadań określonych przepisach i obejmujących prowadzenie urządzeń ewidencyjnych kancelarii komornika oraz dokumentowanie przebiegu egzekucji. Dane są przetwarzane także w zakresie funkcjonowania Kancelarii Komorniczej.
 • Dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 37a ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. o komornikach sądowych i egzekucji oraz art. 155 ustawy z dnia 22 marca 2018r. o komornikach sądowych, a także przepisów wykonawczych zawartych w rozporządzeniach Ministra Sprawiedliwości z dnia 7 października 2011r. w sprawie przechowywania akt spraw komorniczych oraz zamkniętych urządzeń oraz ewidencyjnych do celów archiwalnych oraz z dnia 14 grudnia 2018 r. w sprawie przechowywania i niszczenia akt spraw komorniczych oraz zamkniętych urządzeń ewidencyjnych.
 • Dane osobowe mogą być udostępniane osobom, podmiotom i instytucjom wymienionym w przepisach regulujących czynności wykonywane przez komornika sądowego oraz podmiotom z którymi zawarte zostały lub zostaną zawarte umowy o powierzenie przetwarzania danych osobowych w zakresie, w jakim jest to niezbędne do realizacji tych umów.
 • Przetwarzane dane osobowe pozyskiwane mogą być z następujących źródeł, w szczególności:
  1. Pozyskiwane w sposób inny niż od osoby, której dane dotyczą zgodnie z artykułem 761 Kodeksu Postępowania Cywilnego tj. organów administracji publicznej, organów wykonujących zadania z zakresu administracji publicznej, organów podatkowych, organów rentowych, banków, spółdzielczych kas oszczędnościowo-kredytowych, przedsiębiorstw maklerskich, organów spółdzielni mieszkaniowych, zarządów wspólnot mieszkaniowych oraz innych podmiotów zarządzających mieszkaniami i lokalami użytkowymi, jak również innych instytucji i osób nieuczestniczących w postępowaniu;
  2. Od wierzyciela, świadków itp. zgodnie z przepisami prawa.
 • Jeżeli przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie zgody, osobie, której dane dotyczą przysługuje prawo do jej cofnięcia w dowolnym momencie z tym, że wycofanie zgody nie będzie miało wpływu na zgodność z prawem przetwarzania na podstawie zgody przed jej wycofaniem.
 • Osobom, których dane osobowe są przetwarzane przysługuje prawo: dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, a w szczególnym przypadku prawo usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, jak również prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych oraz prawo do przenoszenia danych osobowych
 • Osobom, których dane osobowe są przetwarzane przysługuje prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego.
 • Dane osobowe gromadzone są w Kancelarii Komorniczej w związku z wymogami ustawowymi i umownymi. Podanie ww. danych osobowych w celu ich przetwarzania przez Komornika jest obligatoryjne, a podstawą prawną ich przetwarzania jest realizacja obowiązku prawnego określonego w przepisach prawa. Skutkiem niepodania ww. danych jest brak możliwości wykonania obowiązków prawnych wynikających z przepisów prawa i realizacji uprawnień określonych tymi przepisami. Podanie innych niż ww. danych osobowych jest dobrowolne, a podstawą prawną ich przetwarzania jest zgoda na przetwarzanie danych osobowych.
 • W przypadku pytań dotyczących przetwarzania danych osobowych prosimy o kontakt z administratorem. Sposoby kontaktu to: adres korespondencyjny: ul. 26 Marca 7A, 44-300 Wodzisław Śląski oraz adres e-mail:
  wodzislaw.slaski2@komornik.pl